Vika kino, Oslo
9/3 klokken 18:00

Isabel Mühleisen Ojo

SaLTo

Isabel er klinisk spesialist i psykisk helse med fordypning innen vold og overgrep, jobber med rus og kriminalitetsforebygging (SaLTo)

Vi har et felles ansvar for å løfte barn og unges stemme. Emilies stemme er betydningsfull og kan bidra til åpne dører og gi oss en felles forståelse.

– Isabel Mühleisen Ojo

Isabel sin appel

Vi må lytte til barn og unges stemme.

Vi har et felles ansvar for å forebygge vold og overgrep og kan utgjøre en forskjell for barn, unge og voksne. Tausheten er drepende og sier noe om en smertefull virkelighet. Barn og unge har rett på trygge oppvekstvilkår, rett til å møte trygge voksne og rett til å bli hørt og sett og til et liv uten vonde hemmeligheter. Som samfunn har vi muligheter til å bidra til en helhet og være en beskyttende faktor i barn og unges liv.

Det fordrer en felles forståelse, kunnskaper og samhandling på tvers av fag, tjenester og etater. Det fordrer at vi har kompetanse til å møte barn og unge og at vi kjenner til barns rettigheter. Det handler om deg og meg. Om fortid, nåtid, fremtid og om muligheter. Vi har et felles ansvar for å løfte barn og unges stemme. Emilies stemme er betydningsfull og kan bidra til åpne dører og gi oss en felles forståelse.

Vi må lytte til den individuelle historien og ikke avfeie det faktum at det at personen sitter fremfor oss er en begynnelse. Det handler om alt vi har mulighet til å være i barn og unges liv.

Jeg vil bidra til å løfte Emilies stemme og bryte tausheten rundt vold og overgrep. Ingen skal måtte leve med vonde hemmeligheter. Uavhengig av faglig bakgrunn har vi sammen muligheter til å forebygge, avdekke og følge opp. Vi må tørre å møte barn og unges virkelighet og vi må tørre å se det ansvaret som ligger i våre hender.

Isabel Mühleisen Ojo