ALT DET JEG ER - film som pensum på universitet og høyskoler

Flere universitet og høyskoler bruker nå Alt det jeg er som pensum for sine studenter. Tannpleie, lærer, barnevern og -sosionomutdanningen er blant de som får lære av Emilies erfaringer allerede fra høsten. Ønsker du mer informasjon om hvordan dine studenter kan lære om vold og overgrep på en helt ny måte?

Runi Børresen fra USN reflekterer sammen med lærerstudentene

Flere arbeidsplasser har sett filmen som et ledd i sin kompetanseheving i arbeidet mot vold og overgrep. Nå er filmen tilgjengelig digitalt også for universitet og høyskoler. Vi tror Emilies stemme på en helt unik måte, kan bidra til refleksjon og kompetanse til profesjons-studenter som skal jobbe med barn og unge.

En nær og sterk film som viser bredden av konsekvenser for et ungt menneske som har vært utsatt for seksuelle overgrep. Det rørte meg dypt og fikk meg til å se enda klarer hvor avgjørende det er at alle voksne som jobber med barn og unge har kunnskap om hva man skal gjøre når man oppdager eller mistenker at et barn er utsatt for vold og overgrep.

– Kjersti M. Finsrud, helsesykepleier

Hvem passer filmen for?

Filmen passer for alle som utdanner seg til å jobbe med barn og unge. Alt det jeg er viser for første gang konsekvensene av hvordan det er å leve med traumer fra seksuelle overgrep i barndommen sett fra en ung person sitt perspektiv.

Tilbakemeldingene er at filmen fungerer som et speil for flere sektorer. Den viser blant annet hvordan det tverrfaglige arbeidet rundt Emilie fungerer, hvordan hun møtes av Nav-systemet, politi og påtale. Filmen tar også opp hvordan Emilie forsøkte å fortelle læreren sin om overgrepene, men at signalene hun sendte ikke ble plukket opp.

Hvordan fungerer det i praksis?

Educational Storytelling er en lukket digital plattform som retter seg mot kommunal sektor, arbeidsplasser og utdanningsinstitusjoner for å gi kunnskap via historier fra virkeligheten. Det er universitetet eller høyskolen som kjøper tilgang til plattformen slik at studentene kan logge seg på. Påloggingen skjer individuelt og hver student kan enkelt logge seg på via sin egen maskin. Når man er innlogget vil man i en tidsbegrenset periode kunne se filmen. Når man møtes på teams eller på studie-stedet kan man sammen reflektere rundt tematikken i filmen og spisse dette til egen profesjon.

Ved at studenter ved de ulike studie-retningene får tilgang til Emilies historie vil det kunne bidra til en felles referanseramme, som igjen kan være nyttig i den tverrfaglige forståelsen og diskusjonen rundt vold, overgrep og traumer.

Hva er en faglig ramme?

Vi har gode erfaringer med å "pakke" filmen inn i en faglig ramme tilpasset ulike profesjonsutdanningene.

Rammen kan eksempelvis består av et introduksjons-kapittel som setter filmen inn i en faglig kontekst tilpasset den enkelte studieretning. Etter filmen kan det for eksempel være et oppgave-kapittel der studentene får tilgang til refleksjons-spørsmål. Vi kan også legge inn egne fagkapitler dersom det er ønskelig. Vi har en rekke video-intervjuer med fagpersoner som kan brukes.

Ønsker du informasjon? Ta kontakt med oss.