Alt det jeg er-prosjektet

er en verktøykasse som arbeidsplasser, fylker og kommuner kan benytte seg av i sitt arbeid mot vold og overgrep mot barn og unge. Vår metode er forskningsbasert og kan vise til endring i holdning og adferd hos de som har tatt verktøyene våre i bruk.

Alle verktøyene vi tilbyr bygger på filmen Alt det jeg er og Emilies historie fra virkeligheten. Metoden fremmer felles opplevelse og refleksjon på tverrs av tjenestene for bedre tverrfaglig samarbeid, dybdekunnskap for de ulike tjenestene, kulturbygging på arbeidsplasser og eget opplegg for elever på ungdomskolen og VGS med fokus på å bryte tabu.

Vi har samarbeidet med fylker og kommuner over hele landet og har god erfaring med skreddersydd implementering. Vi vet at alle tjenester er unike og at alle kommuner og fylker er ulike i størrelser og geografi. God implementering er nøkkelen til suksess! Det gjør vi sammen.

Lærere og elever ved Drøbak Montessori ser "Alt det jeg er". Foto: Stine Østby

Filmen rørte meg dypt og fikk meg til å se enda klarer hvor avgjørende det er at alle voksne som jobber med barn og unge har kunnskap om hva man skal gjøre når man oppdager eller mistenker at et barn er utsatt for vold og overgrep.

– Kjersti M. Finsrud, helsesykepleier

Vi er overbevist om at det er nødvendig å berøre om man skal klare å åpne opp for de vanskelige samtalene, gi ny energi og motivasjon til arbeidsdagen eller åpne opp for kunnskap og handlingskompetanse hos nye grupper eller til å holde kunnskapen varm og aktuell. Vi ser at filmen Alt det jeg er og Emilies historie fra virkeligheten evner å engasjere på en slik måte.

Alt det jeg er prosjektet gjennomføres i tre trinn

1. Tverrfaglig lederforankring

Kommunene inviterer til tverrfaglig ledervisninger av filmen Alt det jeg er, og skaper en hensiktsmessig ramme rundt visningen.


2. Implementering av læringsverktøyet "kunnskapsreisen" for ansatte i

Skole

Barnehage

NAV (rullet ut nasjonalt)

Tannhelsetjenesten (tatt i bruk i 6 fylker)

og digitale visninger av Alt det jeg er for ansatte i tjenester som jobber med barn og unge:

Enhetsleder i område, Oppvekst, BUF, skole, Helsestasjonen, SFO Skolehelsetjenesten, Familietjenesten, Ungdomsklubben, Ungdommens helsestasjon, Pedagogisk Psykologisk Tjeneste, Barneverntjenesten, Hjemmebaserte tjenester, Miljøarbeider tjenester, Enhet for rus- og psykiske helsetjenester, NAV, Barnevernvakt, Tannhelsetjenesten, Alarmtelefonen for barn og unge, Fastleger, Legevakt, Overgrepsmottak, Krise- og incestsenter, Kirkens familievernkontor, Politi, DPS, Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, Alternativ Til Vold, Tjenesteleder, Tverrfaglig gruppe, Boligkontoret.3. Skolevisninger (10. trinn og VGS)

Film og studieark(filmen er sett av ca 3000 ungdom via skolevisninger)

Vi kan være en del av kordineringen og gjennomføringen etter ønske fra kommunen/fylket/arbeidsplassen/skolen

Foto Stine Østby

Et overgrep som begås mot et menneske involverer utrolig mange og utrolig mange sektorer om vi skal jobbe godt.

– Anne Lundeby - NAV Frogn

1. Alt det jeg er setter vold og overgrep på agendaen

LEDERVISNINGER

Flere kommuner har arrangert tverrfaglige ledervisninger av filmen der ledere for kommunale arbeidsplasser som jobber med barn og unge har samlet seg for å se filmen og samtale videre rundt de ulike temaene som filmen tar opp. Flere kommuner opplever utfordringer med det tverrfaglige samarbeidet og tilbakemeldingene er at Emilie evner å være en felles referanse som de kan ta med seg videre inn i det samarbeidet vold og overgrepssaker krever. Erfaringene til Emilie er like aktuelle å lytte til om du jobber i påtalemyndighet, politi, nav, skoler, barnehager, barnevern eller andre steder der du møter barn og unge.

PROFESJONSVISNINGER

Mange arbeidsplasser ønsker å se filmen sammen med sine kollegaer. Vi har satt opp visninger for NAV, skoler, politi, tannhelse, barnevern med mange flere. Noen ganger ønsker arbeidsplassene hjelp av filmen for å få ny energi og motivasjon til å jobbe med saker som handler om vold og overgrep, andre ganger ønsker arbeidsplassen å sette tematikken på agendaen for første gang og gi de ansatte nødvendig kunnskap om vold og overgrep, andre ganger ønsker arbeidsplassene å bruke filmen for å sette en felles kultur på arbeidsplassen.

PUBLIKUMSVISNINGER FOR INNBYGGERNE MED PRESSE

10 000 har sett Alt det jeg er på kino. Gjennom filmvisninger av Alt det jeg er skapes også en mulighet for mediedekning. Ved at aviser, radio og fagblader forsterker Emilies stemme blir tematikken løftet videre inn i hus og hjem.Dette vet vi har en preventiv effekt.

2. Kunnskapsreisene gir kunnskap og handlingskompetanse

Kunnskapsreisene våre gir refleksjon, handlingskompetanse og kunnskap forbygning og avdekning av vold og overgrep mot barn. Alle kunnskapsreisene bygger på forskningsbasert kunnskap og mot de lovbestemte kravene til kunnskap hos de ulike tjenestene.

Læringsverktøyet inneholder den Amanda-nominerte filmen Alt det jeg er, intervju med solide fageksperter, relevante refleksjonsoppgaver, ressurser og ekstramaterialet fra filmopptakene. En viktig del av EST-metoden er at innholdet for hver unike kunnskapsreise utarbeides i samarbeid med en nøye utvalgt og relevant arbeidsgruppe. Alle arbeidsgruppene består av representanter fra målgruppen, fagpersoner og akademia.

Kunnskapsreisene er brukt av flere 1000 arbeidsplasser fordelt over de fleste fylker og kommuner. Effekten av metoden er nå også blitt forsket på og kan vise til solide prliminære resultater i endring av adferd og holdning.

Vi ønsker å ta dere med på en kunnskapsreise som er vakker, intuitiv og inspirerende og der innholdet gir solid kunnskap, handlingskompetanse og refleksjon.

3. Skolevisninger bryter tabu

SKOLEVISNINGER

Skolevisninger er viktige for oss. Med Alt det jeg er-prosjektet vil vi fortelle de unge at de ikke er alene, hverken med å ha vært utsatt for overgrep eller i utenforskapet og traumene de kanskje lever med i etterkant. Vi vil også fortelle at det finnes håp. Du kan slå statistikken! Sammen med SMISO Oslo har vi utviklet en diskusjons-guide som kan hjelpe lærere og elever å samtale etter visningen.