Publisert 06 / 12 - 2019

Bedre tverrfaglig samhandling rundt utsatte barn og unge

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), Helsedirektoratet og regionale kompetansesentrene på rusfeltet (KoRUs) arrangerte en to-dagers konferanse i desember om tverrfaglig samhandling rundt utsatte barn og unge. Målet med konferansen var å bidra til inspirasjon, kunnskaps- og erfaringsoverføring mellom kommuner, regioner og statlig nivå. Etter første dagen med presentasjoner og parallelsesjoner ble det en kveldsvisning av dokumentarfilmen "Alt det jeg er."

Foto: Andrea Gjestvang

Det som slo med når jeg så filmen var at Emilie fungerer veldig godt i mindre grupper fra en til tre personer. Så fort hun sitter i større gruppemøter så forsvinner hun i seg selv. Jeg tror at det er noe som er viktig å tenke på i tverrfaglig samarbeid.

– Tine Sveen, seniorrådgiver, Helsedirektoratet

Konferansen "Bedre Tverrfaglig Innsats" reflekterer det pågående 0–24 samarbeidet. For å undebygge tverrfaglig samarbeid gjennom hele konferansen fikk hver kommune muligheten til å melde på inntil fire deltakere som representerer ulike sektorer/tjenester og nivå i kommunens prosjektarbeid. Programmen åpnet med musikk fra Skedsmo kommunes kulturskole, som var en berørende start til en dag fullt av nyttig kunnskap og erfaring. Mari Trommald (direktør Bufdir), Bjørn Guldvog (direktør, Helsedirektoratet) og Åse Snåre (Avdelings direktør Helse og velferd KS) satt rammen for dagens faglig innhold med å understreke hvor viktig tverrsektorielt samarbeid er for at alle barn og unge skal få muligheter til å nå sitt fulle potensial.

Ellen Margrethe Carlsen (avdelings direktør barne- og ungdomshelse, Helsedirektoratet) lanserte den Ny nasjonalfaglig retnings­linje for tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge. Målet med retningslinjen er å styrke oppdager- og handlingskompetansen hos ledere og ansatte i kommunen. Den retter seg mot alle barn og unge med mål om å nå de utsatte.

Det er så viktig å identifisere utsatte barn og unge som opplever risiko knyttet til oppvekstvillkår, skole, psykisk helse, rus, vold eller annet så tidlig som mulig. Da øker sjansen for å gi tilpasset hjelp og snu en negativ utvikling før problemene får satt seg.

– Ellen Margrethe Carlsen, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet.

På kvelden ble filmen "Alt det jeg er" vist til en fullsatt sal bestående av representanter fra Helsedirektoratet, Bufdir og KoRus, samt ledere og ansatte fra kommuner over hele Norge som arbeider med å utvikle gode modeller for tverrfaglig samhandling og brukermedvirkning. Filmens regissør Tone Grøttjord-Glenne fortalte om filmens prosess etter visningen.

Hensikten med filmvisningen var å konkretisere arbeid som ble presentert under foredragene med en historie fra virkeligheten. Emilies historie eksemplifiserer mye av fagstoffet som ble diskutert i løpet av konferansen. Ønsket ved å vise filmen var å gi konferanse-deltagerne et felles referansepunkt for videre samtaler.

Ønsker du å bruke filmen til å bidra til bedra tverrfaglig samarbeid? Ta kontakt!