Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

Takk til Bufdir for økonomisk støtte til produksjon og ferdigstilling av filmen, og til visning av filmen med mål om å bidra til å skape endring, bryte ned tabuer og øke kunnskap om seksuelle overgrep.